Stiftelser för belöningar

Belöningar ur den disponibla avkastningen från stiftelserna för belöningar fördelas av akademikollegiet alt. presidiet efter inkomna nomineringar.

Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond samt Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond

– delar ut belöningar till personer på förslag av landets hushållningssällskap ”för enskilda, föredömliga insatser inom trädgårdsbruk eller biskötsel”.

Landet har delats in i sex distrikt, vart och ett omfattande fyra län. Hushållningssällskapen inom de distrikt som står på tur för året anmodas att inkomma med förslag på mottagare av belöningen till akademien.

Stiftelsen har tillkommit genom donation av fabrikören Anders Gustaf Wirén 1896, senare kompletterad med medel från Wiréns dotter, Nanna Bergmansson 1916.

Regionala belöningar ur Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond och Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond.

 Stiftelsen Georg och Greta Borgström pris

– delar vartannat år ut en penningsumma till förtjänt person som aktivt forskar eller på annat sätt verkar i Georg Borgströms anda, d v s med verksamhet som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna.

Priset instiftades 1997.

Georg och Greta Borgströms pris

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond

– delar på förslag av skolans ledning ut stipendium till elever från Himmelstalundsgymnasiets avgångsklass i det treåriga naturbruksprogrammet med inriktning trädgård. Stipendiet tilldelas elever ”som visat utmärkt gott uppförande och ådagalagt synnerlig flit såväl under studierna som i det praktiska arbetet samt därjämte visat sig äga framstående kunskaper i trädgårdsyrket”.

Stiftelsen tillkom genom donation 1919 av f. trädgårdsdirektören, Gustaf Lind, vid akademiens dåvarande trädgårdsskola vid Experimentalfältet. Skolan flyttades sedermera till Norrköping och övertogs av Östergötlands läns landsting. Namnet är nu ändrat från Statens Trädgårdsskola till Himmelstalundsskolan.

Stiftelsen Akadmiens Nilsson-Ehle-medalj

– delar högst vart tredje år ut medalj till förtjänt person för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom professor Herman Nilsson-Ehles forskningsområden, nämligen genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk.

Nilsson-Ehle-medaljen instiftades 1951.

Nilsson-Ehle-medaljen

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond

– delar ut stipendier till studerande vid Lantbrukshögskolan, nuvarande SLU, för utbildning till agronom eller hortonom.

Stiftelsen bildades genom gåvobrev av bergsrådet Johan Lorentz Aschan 1851.

Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond

– delar ut belöningar till personer på förslag av landets skogsstyrelser ”för enskilda, föredömliga insatser inom lanthushållningen, främst skogsvården”.

Landet har delats in i sex distrikt, vart och ett omfattande fyra län. Skogsstyrelserna inom de distrikt som står på tur för året anmodas att inkomma med förslag på mottagare av belöningen till akademien.

Stiftelsen bildades genom gåvobrev av brukspatron Nils Petter Hallén 1823.

Regionala belöningar ur N. P. Halléns donationsfond.