Stiftelser med egen styrelse

Den disponibla avkastningen i stiftelserna med egen styrelse fördelas av akademikollegiet efter ansökningar och efter bedömning av respektive stiftelses styrelse.

 

 Stiftelsen Anders Elofsons fond

– främjar forskning inom betes- och vallkulturens samt fröodlingens ämnesområden genom understöd till forskningsarbeten eller studieresor eller annat ändamål som är ägnat att främja den vetenskapliga forskningen inom fonderna områden.

Anslag/stipendium ur Stiftelsen Anders Elofsons fond

Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder

– lämnar bidrag till resor för studier inom vallodlingens, vallfoderberedningens och vallfoderutnyttjandets områden, företrädesvis för resor utomlands.

Anslag/stipendium ur Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

– sprider och understödjer en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel- och kalkningsmedel för att åstadkomma praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga resultat inom jord- och skogsbruk. Resestipendier och anslag kan sökas av såväl forskare som verksamma jord- och skogsbrukare. Medel kan även sökas för examensarbeten.

Anslag/stipendium ur Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

 

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling

– stödjer verksamhet inom växtförädling och växtförädlingsforskning som inte kan få stöd på annat sätt.

Sveriges Utsädesförenings stiftelse för växtförädling bildades 2007 genom sammanläggning av Sveriges Utsädesförenings Jubileumsfond, Inga och Erik Åkerbergs fond för växtförädlingsforskning, Hildur och Åke Åkermans Stipendiefond och Sveriges Oljeväxtodlares Centralförenings fond. Kammarkollegiet godkände den nya stiftelsen den 16 februari 2007.