Stiftelser med egna nämnder

Den disponibla avkastningen i anknutna stiftelser med egna nämnder fördelas av akademikollegiet efter ansökningar och efter bedömning av respektive stiftelses nämnd.

Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond, SLO-fonden

– verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.

Fonden grundades 1971 i i samband med att ett ömsesidigt försäkringsbolag, som svarade för försäkring av arbetskraft inom jord- och skogsbruket, upphörde när det statliga sjukförsäkringssystemet trädde i kraft och ersatte den typen av försäkringsskydd.

Fondens nämnd består av fem ledamöter; två utses av KSLA, två av LRF och en av Svensk Maskinprovning.

Anslag/stipendium ur Stiftelsen SLO-fonden per 1 april
Anslag/stipendium ur Stiftelsen SLO-fonden per 1 november

Om SLO-fonden i KSLA Nytt nr 3 2010

Svenska Lantbruksveckans fond

– ska under minst 10 år främja de gröna näringarnas ställning i samhället genom bidrag för anordnande av möten och konferenser och andra aktiviteter som gäller jord, skog eller trädgård och som är öppna för eller riktade till allmänheten.

Svenska Lantbruksveckan tillkom på initiativ av SLR-ordföranden Hugo Hamilton och kanslirådet Hugo Tigerschöld år 1911 och var en ideell förening. Efter att lång tid ha varit ett oumbärlig, självfinansierande och ideellt arbetande nätverk med som mest 70-talet samverkande organisationer och föreningar, sjönk aktivitetsnivån i takt med omvärldsförändring och den utveckling som näringen genomgick. I augusti 2006 upplöstes den ideella föreningen Lantbruksveckan  och Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond inrättades, där den ideella föreningens efterlämnade förmögenhet utgjorde grundkapital.

Fondens nämnd består av nio ledamöter; två utses av KSLA, tre av LRF, en vardera av SLU, Gröna arbetsgivare, Hushållningssällskapet och Svensk Mjölk.

Anslag/stipendium ur Svenska Lantbruksveckans fond