Wallenbergprofessurerna

KSLA:s internationella gästprofessurer – Wallenbergprofessurerna

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass – en eller två per år. Professurserien började år 2014.


Wallenbergprofessuren syftar till att knyta framstående utländska forskare, som kan förväntas bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn, till universitet och högskolor.

Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. Däremot inte de därpå baserade industrierna och tjänstesektorerna.

Wallenbergprofessuren bör medföra ett unikt tillskott av kompetens till den svenska värdinstitutionen och innehavaren ska ha förmågan att väsentligt bidra till den verksamhet som där bedrivs eller som stöd till uppbyggnad av nya, prioriterade områden. Möjligheterna att utnyttja Wallenbergprofessuren för att etablera samarbete mellan svenska och utländska forskningsmiljöer välkomnas. Det är viktigt att gästprofessurerna kan förväntas leda till mer långsiktig kompetensutveckling vid lärosätena – en plan för detta kommer att vara av intresse vid bedömningen.

Innehavaren av Wallenbergprofessuren ska kombinera hög vetenskaplig kompetens med ett gränsöverskridande sätt att arbeta. Wallenbergprofessuren kan utnyttjas såväl för forskning som för forskarutbildning och grundutbildning. Den profil som innehavarens verksamhet avses få bör redovisas i förslaget till innehavare av professuren.

Innehavaren av Wallenbergprofessuren utses av KSLA:s akademikollegium. Beredningen av inkomna förslag sker i en särskild beredningsgrupp som är utsedd av akademikollegiet.

Wallenbergprofessuren omfattar ett helt läsår, d.v.s. ca 9 månader. Professuren kan dock, om särskilda skäl föreligger, utnyttjas över högst 3 terminer. Innehavaren av Wallenbergprofessuren kan, om så bedöms ändamålsenligt, dela sin tid mellan flera lärosäten. Ett av dessa ska dock vara administrativt och ekonomiskt ansvarigt.

Akademien beviljar ett engångsanslag om högst 1,2 miljoner kronor som bidrag för Wallenbergprofessorns lön, boende och resor medan övriga kostnader, t.ex. universitetets/högskolans övriga kostnader, skall täckas av lärosätet. Det lärosäte som erhåller Wallenbergprofessuren har det fulla ansvaret för alla praktiska frågor (bostad, skola, försäkringar, skatt, etc.) som uppstår. Vistelsen ska förberedas väl så att den till fullo kan utnyttjas för Wallenbergprofessorns forskning och undervisning. Värdskapet ska vara tydligt både vad gäller den vetenskapliga verksamheten och praktiska arrangemang.

Innehavare av Wallenbergprofessur föreslås initialt i form av en ’pre-proposal’ – universitetet/högskolan inkommer med förslag på innehavare som ska verka inom områden som är viktiga för lärosätet och för landet, till distinkt nytta och i en god forskarmiljö (detta görs på max en A4-sida), se mall längst ned på denna sida. Varje lärosäte får lämna max två förslag till kandidat (lärosätena kan nominera sina kandidater flera gånger). Därefter utser akademien de kandidater för vilka lärosäten inbjuds lämna en formell ansökan på särskilt formulär.

Tidigare Wallenbergprofessurer.

Frågor kring Wallenbergprofessuren kan ställas till

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och VD
eva.pettersson@ksla.se
tel. 08 54 54 77 02

eller till

Rolf Annerberg
Beredningsgruppens ordförande
annerberg@ownit.nu
tel 070 383 40 58


2020-12-04 KSLA svar EU Forest Strategy Roadmap

KSLA har lämnat följande synpunkter på Kommissionens Road Map: Skogen, skogsbruket och…

Enaforsholmskursens 70 års-jubileum!

Flera guidade turer, spännande föreläsningar och som avslutning öppet hus på Enaforsholm…

Så ska Sverige försörja befolkningen med mat i kris och krig

Den pågående covid 19-pandemin visar att en robust livsmedels-försörjning är livsviktig för…

Äganderätten till jord och skog – ett dagsaktuellt ämne

Äganderättsfrågan har på senare tid seglat upp som ett allt större orosmoment…