Internationella utskottet


KSLA

Utskottet för internationella frågor

Internationellt arbete

Akademien engagerar sig internationellt, såväl genom omvärldsbevakning och insatser på hemmaplan som genom alla våra utländska ledamöter. KSLA hade ordförandeskapet i UEAA 2012–2014 och förra preses Kerstin Niblaeus sitter i UEAA:s styrgrupp 2016–2018.

För att ytterligare lägga kraft på internationella frågor har akademien inrättat ett Internationellt utskott, som började sitt arbete vid årsskiftet 2017/2018.

Internationell utblick är legio i arbetet i våra kommittéer.

KSLA stod värd för den skogliga tankesmedjan SIFI, Sekretariatet för Internationella Skogsfrågor, som sedermera avknoppades till egen verksamhet.

Internationella utskottets syfte

Att förstärka det internationella perspektivet och arbetssättet i KSLA:s verksamhet.

Utskottets mål

 • En ökad medvetenhet och kunskap inom akademien om såväl utvecklingen inom vår internationella omvärld som om relevanta beslutsprocesser inom t ex EU och FN.
 • KSLA:s internationellt inriktade aktiviteter är mer synliga, internt och externt
 • Utskottet har medverkat till att KSLA gjort inspel till ett fåtal prioriterade internationella beslutsprocesser.
 • Fler av akademiens utländska ledamöter är engagerade i verksamheten
 • KSLA uppfattas som en aktiv medlem av det europeiska nätverket för lantbruksakademier UEAA.

Bemanning

 • Tekn.dr Kerstin Niblaeus A (ordf)
 • PhD Carolyn Glynn J (sekr)
 • Jägmästare Emma Berglund
 • Handelspolitisk utredare Andreas Davelid J
 • Programchef Madeleine Fogde A
 • Jägmästare Mårten Larsson S
 • Professor Sten Nilsson S
 • Civilekonom Cecilia Nordin van Gansberghe A

(A = ledamot i Allmänna avdelningen, J = ledamot i Jordbruksavdelningen, S = ledamot i Skogsavdelningen)


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.