Utskotten

Akademien har identifierat tre viktiga övergripande verksamheter och har inrättat tre utskott som ska ta hand om frågor som faller under dessa verksamheter:

  • Utskottet för forskningsfrågor (forskningsutskottet).
  • Utskottet för internationella frågor (internationella utskottet).
  • Utskottet för ungdomsfrågor (ungdomsutskottet).

Utskotten är akademiövergripande och står under kollegiets ansvar. De är verksamma under längre perioder utan att ha permanent status.

Ledamöter och ordförande utses av akademikollegiet för tre år med möjlighet till omval under ytterligare en treårsperiod. Ledamöter från samtliga avdelningar, inklusive enheten Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP), ingår, liksom externa experter när så är påkallat.

Utskotten tilldelas årligen medel och avrapporterar sin verksamhet till akademikollegiet under första kvartalet varje år.