Internationella utskottet

Utskottet för internationella frågor

Internationellt arbete

Akademien engagerar sig internationellt, såväl genom omvärldsbevakning och insatser på hemmaplan som genom alla våra utländska ledamöter. KSLA hade ordförandeskapet i UEAA 2012–2014 och förra preses Kerstin Niblaeus sitter i UEAA:s styrgrupp 2016–2018.

För att ytterligare lägga kraft på internationella frågor har akademien inrättat ett Internationellt utskott, som började sitt arbete vid årsskiftet 2017/2018.

Internationell utblick är legio i arbetet i våra kommittéer.

KSLA stod värd för den skogliga tankesmedjan SIFI, Sekretariatet för Internationella Skogsfrågor, som sedermera avknoppades till egen verksamhet.

Internationella utskottets syfte

Att förstärka det internationella perspektivet och arbetssättet i KSLA:s verksamhet.

Utskottets mål

 • En ökad medvetenhet och kunskap inom akademien om såväl utvecklingen inom vår internationella omvärld som om relevanta beslutsprocesser inom t ex EU och FN.
 • KSLA:s internationellt inriktade aktiviteter är mer synliga, internt och externt
 • Utskottet har medverkat till att KSLA gjort inspel till ett fåtal prioriterade internationella beslutsprocesser.
 • Fler av akademiens utländska ledamöter är engagerade i verksamheten
 • KSLA uppfattas som en aktiv medlem av det europeiska nätverket för lantbruksakademier UEAA.

Bemanning

 • Tekn.dr Kerstin Niblaeus A (ordf)
 • PhD Carolyn Glynn J (sekr)
 • Jägmästare Emma Berglund
 • Handelspolitisk utredare Andreas Davelid J
 • Programchef Madeleine Fogde A
 • Jägmästare Mårten Larsson S
 • Professor Sten Nilsson S
 • Civilekonom Cecilia Nordin van Gansberghe A

(A = ledamot i Allmänna avdelningen, J = ledamot i Jordbruksavdelningen, S = ledamot i Skogsavdelningen)