Varför finns vi

Akademien är en oberoende och opartisk organisation som ska verka för att de materiella och immateriella värden som genereras från forskning och praktisk erfarenhet inom den gröna sektorn ger så betydelsefulla bidrag som möjligt till samhällsutvecklingen, på kort och på lång sikt.

Det råder snabb utvecklingstakt inom akademiens alla ansvarsområden; i basnäringar, anknuten industri, forskning och praktik. Det blir allt viktigare med en akademi som kan stå för både stabilitet och flexibilitet, teori och praktik, tradition och förnyelse, eftertanke och initiativ, tvärvetenskapliga och disciplinära ansatser, analys och syntes.

Akademien ska allsidigt belysa samspelet mellan natur och människa och betona vikten av denna samverkan för samhällets utveckling.

Kort sagt, vi arbetar med frågor som berör alla och som intresserar många!

Akademiens portalparagraf

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

Med utgångspunkt från portalparagrafen har akademien förtydligat och kompletterat sin verksamhetsinriktning genom att formulera en verksamhetsidé.

Verksamhetsidé

Akademien ska för hela samhällets positiva utveckling främja ett hållbart bruk och vård av mark, vatten och luft samt av växter och djur för vår långsiktigt hållbara försörjning och livsmiljö. Det gör vi genom att vara en aktiv mötesplats för vetenskap och praktisk erfarenhet och där vi genom idé- och opinionsbildning, påverkan och kunskapsförmedling synliggör och stärker de gröna näringarnas förmåga att möta utmaningar.

Verksamhetsberättelser

KSLAT 3-2019 Verksamhetsberattelse 2018

KSLAT 2-2018 Verksamhetsberättelse 2017

KSLAT 2-2017 Verksamhetsberättelse 2016

KSLAT-1-2016 Verksamhetsberättelse 2015

KSLAT 1-2015 Verksamhetsberättelse 2014

KSLAT 2-2014 Verksamhetsberättelse 2013

KSLAT 2-2013 Verksamhetsberättelse 2012

KSLAT 3-2012 Verksamhetsberättelse 2011

KSLAT 3-2011 Verksamhetsberättelse 2010

KSLAT 2-2010 Verksamhetsberättelse 2009

KSLAT 2-2009 Verksamhetsberättelse 2008