Arbetsgrupper

Akademien arbetar med mer eller mindre kortsiktiga projekt av olika slag genom sina arbetsgrupper.


Arbetsgrupperna siktar in sig på tvärvetenskapliga kunskapssammanställningar, synteser och framtidsstudier inom områden där akademien anser att det är särskilt angeläget att bidra med underlag till den framtida utvecklingen.

För närvarande (2020) är följande arbetsgrupper/projekt aktiva:

Antibiotikaplattformen.
Trots den stora användningen av antibiotika inom djurhållning ligger fokus i arbetet med att motverka antibiotikaresistens ofta på humansidan och kopplingen mellan arbetet på human- och animaliesidan är inte tillräckligt stark. Antibiotikaplattformen ska utgöra ett möjligt forum för samordning av informationsutbyte, diskussioner och rekommendationer.

Coronareferensgruppen.
En referensgrupp som tillsatts för att undersöka hur vi som akademi kan bidra på bästa sätt under den uppkomna situationen.

Kompetensförsörjning.
En mindre arbetsgrupp som löpande bevakar frågan om kompetensförsörjning med anledning av de större förändringar som skett vad gäller utbildningsutbudet inom de areella näringarna och näringslivets behov av arbetskraft.

Skogsbrand.
Gruppen diskuterar frågor kring strukturer och hur Sverige ska gå vidare med samordning av insatser under skogsbrand. Det finns ett stort behov av utveckling av teknik, metoder och organisation för att upprätthålla ett tryggt skogsbrandförsvar i hela landet.

Skogsmarksbegreppet.
Syftar till att klargöra olika skogliga begrepp i svensk och internationell kontext.

Tema Klimat.
En hittills rörlig grupp med varierande uppgifter, t ex att vara behjälplig med att besvara klimatrelaterade remisser, omvärldsbevakning/kunskapsåterföring m m.


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…