Remiss Utredningen av kravet på Skogs- och miljöredovisning

KSLA har till Jordbruksdepartementet lämnat synpunkter på Utredningen av kravet på Skogs- och miljöredovisning (SMÖR), Dnr JO 2007/2287.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Sammanfattande synpunkter

KSLA tillstyrker Skogsstyrelsens förslag att avveckla SMÖR. Att istället ge skogsägarna tillgång till relevant information om den egna fastigheten via Skogsstyrelsens hemsida ser akademien som positivt, då det samtidigt innebär en minskning av skogsägarnas administrativa kostnader.