Remiss Karriär för kvalitet

KSLA har lämnat synpunkter på utredningen Karriär för kvalitet (SOU 2007:98) till Utbildningsdepartementet.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Allmänt

Utredningen har gjort en föredömlig analys av nuvarande befattningsstruktur. Den har även studerat motsvarande strukturer i andra länder i Norden, EU och USA. De förslag till ny befattnings- och karriärstruktur som lämnas av utredningen bedömer KSLA vara i huvudsak bra. Dock anser vi att utredningen väl knapphändigt behandlat frågan hur forskarutbildades rörlighet mellan högskolan och det övriga arbetslivet kan öka. En del hinder i nuvarande system undanröjs med de nya förslagen, men vi kan inte se att utredningen föreslår någon riktigt proaktiv åtgärd, vilket vi anser vara angeläget. Just sådan rörlighet anses vara en av flera förutsättningar för att svenskt näringsliv även framöver skall kunna vara framgångsrikt med kunskapsintensiva produkter och tjänster på den internationella marknaden.

Det hade även varit berättigat att utredningen diskuterat åtgärder för att öka den internationella rörligheten och hur detta kan bidra till förbättrade karriärmöjligheterna. Detta ingick emellertid egendomligt nog inte i direktiven och kan därför knappast läggas utredningen till last.