Remiss Kvotpliktsystem för biodrivmedel

KSLA har lämnat synpunkter på Energimyndighetens förslag till kvotpliktsystem för biodrivmedel (N2008/6718/E).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA: s inledande synpunkter

Akademien avråder regeringen från att genomföra Energimyndighetens förslag till kvotpliktsystem för biodrivmedel.

  • Förslaget är inte teknikneutralt, det missgynnar biodrivmedel som är under utveckling som exempelvis Fischer-Tropschs diesel, hydrerade vegetabilisk olja (HVO) men också biogas.
  • Det saknar en analys och förslag till hantering av gränsen mellan hög- och låginblandat vilket kan ställa till skattemässiga oklarheter och konkurrenssnedvridningar.
  • Nuvarande styrmedel i Sverige, där vi redan 2008 nådde nivån 6,3 % förnybara drivmedel, inkluderat spårbunden trafik, är tillräckligt. Detta tillsammans med tillämpning av EU:s bränsledirektiv tryggar att Sverige kommer att uppnå EU:s krav.
  • Förslaget behövs följaktligen inte för att nå de nationella och europeiska mål för användning av förnybara drivmedel som utredningsdirektiven hänvisar till.
  • EU:s energiskattedirektiv ses f.n. över och nya regler som kan ändra på förutsättningarna för det föreslagna kvotsystemet väntas om två år. Att införa et kvotsystem som redan efter ett par år kan behöva ändras i grunden är inte rimligt.
  • I stället för att stimulera till en ökad produktion och konsumtion och investeringar i ny teknik får vi med kvoter för specifikt etanol och FAME ett statiskt system som bromsar utvecklingen. Det finns i själva verket bra möjligheter att nå högre andel biodrivmedel, rent av med bättre kvalité, om vi tillämpar nuvarande generella styrsystem.

Energimyndigheten visar i rapporten att det är fullt möjligt att nå 20 % förnybart till år 2020, en bedömning som verifieras i en rapport från landets större biodrivmedelsproducenter. Akademien är i grunden positivt till 20 % förnybart år 2020 som ett nytt planeringsmål för transportsektorn, men vill betona vikten av att utvecklingen och introduktionen av nya drivmedel sker i nära samarbete med fordonsindustrin, så att vi säkerställer generellt minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen och effektivare drift.