Remiss EU-kommissionens förslag till ändring i Förnybarhets- och bränslekvalitetsdirektiven

KSLA har lämnat synpunkter på den fortsatta hanteringen av Europeiska Kommissionens Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA anser att vetenskapliga metoder och kriterier bör användas när mål, medel och regelverk på biodrivmedelsområdet utformas.

KSLA är av åsikten att alla hållbara alternativ till den fossila oljan behövs, inklusive biodrivmedel från skog, avfall och jordbruk. KSLA stödjer Kommissionens föresats att öka utvecklingstakten för nya biodrivmedel och öka klimatnyttan för befintliga biodrivmedel. Förslaget innehåller dock delar som inte är de mest effektiva sätten att nå dessa mål och andra övergripande mål på energi- och klimatområdet. KSLA:s remissvar behandlar därför främst förslagen om ett införande av ett tak på fem procent grödbaserade biodrivmedel, multipelberäkningarna samt ILUC-faktorerna.

KSLA anser att en uppdelning av biodrivmedel i olika kategorier är tveksam om den inte sker utifrån en vetenskaplig eller annan vedertagen grund. Benämningen ”avancerade biodrivmedel” är tveksam att använda av detta skäl, men används ändå nedan på grund av att begreppet används i Kommissionens förslag.

Oavsett det nu aktuella förslagets innehåll så är KSLA:s uppfattning att man bör utgå från generella förutsättningar hur mål, medel och regelverk bör utformas på biodrivmedelsområdet.

Slutsatser

Livscykelperspektiv bör styra hållbarhetsbedömningar

KSLA anser att ökad hållbarhet och resurseffektivitet är viktigt för såväl befintliga som för nya biodrivmedel. Att använda ett klimatinriktat livscykelperspektiv för varje drivmedel, inklusive fossila, på marknaden bör vara avgörande. Men det går inte att sätta mål hur mycket drivmedel som ska finnas på marknaden år 2020 och samtidigt halvera användningen av traditionella biodrivmedel när de avancerade biodrivmedlen inte finns eller kommer att finnas i tillräckliga volymer.

Beräkningsmetoderna får inte motverka syften och klimatnytta

KSLA anser att räkna dubbelt eller kvadrupelt för minskning av CO2 vid användning av vissa råvaror inte kommer att driva framtagandet av avancerade drivmedel. I stället kommer det att innebära att efterfrågade totalvolymer drivmedel på marknaden minskar. Utvecklingen av avancerade drivmedel styrs av långsiktiga spelregler kring olika styrmedel som i sin tur bidrar till en positiv marknadspotential och då kommer investeringarna i tekniken.

Ryckighet i regelverken ger inga långsiktiga investeringar i storskalig produktion av biodrivmedel

Det till vissa delar radikala förslaget från Kommissionen kommer endast tre år efter att mål och styrmedel för användning av biodrivmedel antogs på högsta nivå i EU. KSLA anser att det är upp till investerarna och företagen att hantera risker inom marknad och teknologi, men att politiker och lagstiftare måste se till att regelverken blir rimligt långsiktiga så att företag vågar investera i förnybar energi.

Energieffektivisering och ändrade transportsätt

Energieffektivisering inom transporter är ett viktigt fokusområde för att minska den totala användningen av drivmedel. Biodrivmedel kan aldrig helt ersätta de stora mängder fossila drivmedel som används, utan den viktigaste åtgärden är att minska energiåtgången genom effektiviseringar och överflyttning till andra och mer hållbara transportsätt. KSLA efterlyser kraftfullare åtgärder på detta område.