Remiss Trygghet och attraktivitet

KSLA har lämnat synpunkter på betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, SOU 2016:29.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattningsvis anser KSLA att

  • Biträdande lektorat bör ses som en möjlighet bland flera alternativa karriärvägar.
  • Olika former av mobilitet mellan akademi och omgivande samhälle bör stimuleras.
  • Den upplevda tryggheten hos forskare skulle öka med ökade basanslag till lärosätena och om forskningsråden gav ökade möjligheter att söka längre anslag.
  • Möjligheter till utbildningsbidrag för doktorander bör tas bort.
  • Förslag om begränsning av möjligheter för utländska forskarstuderande att finansiera sin forskarutbildning i Sverige med stipendier inte bör genomföras.
  • Förslag som underlättar för industridoktorander eller tar upp andra aspekter på mobilitet mellan lärosäten och omgivande samhälle saknas.