Remissvar EU-kommissionens förslag till gödselförordning

Yttrande över Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till nationell förordning av EU-kommissionens förslag till gödselförordning, remiss 2017-06-19 M2013/02076/Ke.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA:s yttrande i sammandrag

EU-förordningen reglerar inte användningen av CE-märkta gödselmedel. Biogödselns höga vattenhalt innebär att den i de flesta fall inte är intressant att exportera till andra länder varför det kan räcka med nationell lagstiftning utan CE-märkning. Det finns dock företag som testar avvattning av gödselprodukter, i första hand för ekologisk produktion. Efter avvattning kan produkterna transporteras längre och bli intressanta även i konventionellt jordbruk. En harmoniserande CE-märkning skapar då möjligheter för svenska företag att saluföra gödselprodukter på EU:s inre marknad. KSLA stödjer förslaget att Sverige behåller sin nationella lagstiftning och accepterar den föreslagna formen för CE-märkning på EU-nivå. På så sätt omfattas biogödsel som produceras och används i Sverige av svensk lagstiftning och det är en fördel med enhetliga gränsvärden vid import av CE-märkta organiska gödselmedel.

Det är viktigt att åkermarkens värde bibehålls och att konsumenterna accepterar att biogödsel används i lantbruket. Därför måste det garanteras att halterna av tungmetaller, polymerer, synliga föroreningar m m, hålls mycket låga i biogödsel från samrötningsanläggningar. Arbetet med den frivilliga certifieringen SPCR 120 för rötrester från biogasframställning måste följas och ständigt förbättras.

Samhället bör undanröja hinder för spridning av biogödsel för att stimulera till biogasproduktion, t ex kräva hygienisering endast av biogödsel som innehåller animaliska biprodukter.
Mycket av svensk åkermark har låg pH-halt och relativt höga kadmiumhalter, vilket gör odlingen känslig för tillförsel av ytterligare kadmium. Därför bör Sverige begära undantag för att behålla nuvarande gränsvärde om 100 gram kadmium per ton fosfor vid införsel av CE-märkta organiska gödselmedel.