Skogen och klimatet – KSLA Nytt & Noterat nr 2-2018

Skogen påverkas av ett förändrat klimat. Samtidigt påverkar brukandet av våra skogar klimatet på en mängd olika sätt – till exempel kan kol lagras i skog, mark och produkter och vi kan använda förnybara produkter från skogen i stället för andra, för klimatet mer skadliga, produkter.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Hur våra nordliga skogar bäst används för att motverka klimatförändringen är en komplex frågeställ­ning där vetenskapen idag inte ger ett entydigt svar. Det leder inte sällan till förvirring, bland både beslutsfattare och den breda allmänheten. Syftet med KSLA:s, IVA:s och KVA:s konferens den 12–13 mars var att förbättra kunskapsläget om hur skogen bäst nyttjas för att motverka klimatförändringen. Viktiga mål för konferensen var att identifiera områden där forskarna inte är helt överens och möjliga orsaker till detta, att identifiera kunskapsluckor och prioriteringar för framtida forskning, och att formulera och sprida denna information i en konferensrapport.