Rätten att äga och bruka sin mark – KSLA Nytt & Noterat nr 2-2018

KSLA:s seminarium "Rätten att äga och bruka sin mark – en förutsättning för landsbygdens företagande" den 31 maj ledde till livlig diskussion.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Flera talare varnade för konsekvenserna när människor känner sig rättslösa och diskussionen gav underlag för fortsatt arbete med frågorna.

I slutet av 2017 startade KSLA ett äganderättsprojekt med syftet att öka kunskapen om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta. Bakgrunden är en stigande osäkerhet bland markägare kring tillämpningen av olika lagar och regleringar som påverkar markägares rätt att bruka och förfoga över sin mark. Frågorna har aktualiserats genom ett flertal fall där markägare fått inskränkningar i sitt brukande utan kompensation, eller där det är osäkert i vilken grad ersättning kommer att utgå.