Maten, klimatet och miljön – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2019

Maten, klimatet och miljön – allt hänger ihop.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Den svenska jordbruksmarkens öde har inte tillhört samhällets högst prioriterade frågor under senare år. Värdefull åkermark har bebyggts samtidigt som åker- och betesmarker har tagits ur produktion och sakta men säkert växer igen. Parallellt med detta har Sveriges livsmedelsimport ökat kraftigt samtidigt som den inhemska produktionen minskat. Driven av bland annat klimatförändringar och en oroligare omvärld har frågan om en tryggad livsmedelsförsörjning blivit alltmer geopolitiskt relevant där mark och vatten blir strategiska resurser, både för livsmedelsproduktion och för en biobaserad ekonomi.

Seminariet ”Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet?” anordnades av KSLA:s Kommitté för markanvändning 2030.