Remissvar: Ändringar i högskolelagen för att främja akademisk frihet


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Promemorian U2020/03053/UH Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet. PM:n har remitterats av Utbildningsdepartementet.

Sammanfattningsvis har KSLA följande synpunkter på det remitterade betänkandet.

 • KSLA instämmer i allt väsentligt i det som framförts i utredningen SOU 2019:6 och promemorian.
 • Behovet av ett livslångt lärande, fortlöpande kompetensutveckling och omskolning kommer att vara stort i en dynamisk omvärld och på en föränderlig arbetsmarknad i kombination med allt fler yrkesverksamma år.
 • KSLA vill särskilt framhålla vikten av att högskolorna underlättar och uppmuntrar övergångar mellan teoretiska och praktiska studier liksom mellan yrkesområden.

Några nedslag i yttrandet:

 • Akademisk frihet: Det är av största vikt att den akademiska friheten främjas och värnas, vilket bör framgå av högskolelagen. Forskning och kunskapsförmedling från svenska högskolor åtnjuter stort förtroende hos avnämare och allmänhet, vilket är viktigt att bibehålla genom att inte begränsa högskolornas akademiska frihet.
 • Arbetsmarknad och livslångt lärande: Det kommer att krävas ökad flexibilitet på arbetsmarknaden i framtiden. För högskolan är det en given uppgift att vidareutbilda och kompetensutveckla de som redan har en högskoleutbildning.
  KSLA vill dessutom se en satsning på att personer utan grundläggande akademisk utbildning ges möjlighet till högskolestudier senare i livet. Lika viktig är möjligheten att gå åt andra hållet. Det kommer att finnas personer som vill växla från teoretisk till mer praktiska sysselsättning. Övergångar mellan och kombinationer av praktiska och teoretiska utbildningar bör uppmuntras.
  KSLA vill framhålla vikten av att synpunkter från näringsliv, företag och organisationer beaktas när utbildningar planeras. Lika viktigt anser vi att det är med kontakter med arbetslivet under studietiden.
  KSLA ser det angeläget med en fortsatt utveckling av fjärr- och distansundervisning i olika former, samt att vid behov särskilda resurser för en sådan utbyggnad säkerställs.

Foto: Urjanhai/Wikimedia Commons [CC BY-SA 4.0].