Rundabordssamtal om arbetskraft i svensk skogsvård – KSLA Nytt & Noterat nr 4-2021

KSLA:s skogsavdelning har genomfört rundabordssamtal mellan skogsvårdsföretagare och myndigheter. Samtalen upplevdes som konstruktiva och värdefulla genom att myndigheterna fick höra en problembeskrivning direkt från berörda företagare, och företagarna fick med sig en samlad bild av myndigheternas beskrivning av deras förutsättningar.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

För skogsvårdsentreprenörer, som säljer planterings- och röjningstjänster, är det alltmer utmanande att kunna rekrytera och behålla personal som är kompetent och uthållig nog för de tämligen krävande arbetsuppgifterna. Företagsledare vittnar om onödigt krångel, utdragna och energikrävande processer och i enskilda fall bemötande med misstänksamhet, i kontakt med myndigheter. Några av Sveriges myndigheter har därför – genom tillämpande av regelsystem och i möte med företagare – en viktig roll för trenden i Sveriges plant- och ungskogar.

Utfallet av samtalen blev en större förståelse för de olika parternas behov. Dessutom identifierades några konkreta idéer om fortsättning, bland annat sådant som bygger på ett pågående projekt hos Gröna arbetsgivare.