Forskning om äganderätten och de gröna näringarna – KSLA Nytt & Noterat nr 4-2021

I oktober 2021 genomfördes på initiativ av KSLA:s tidigare äganderättsprojekt ett rundabordssamtal på temat ”Forskning om äganderätten och de gröna näringarna” på KSLA.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Syftet med rundabordssamtalet var att få en bild av den forskning som för närvarande bedrivs inom detta område och vilka behov av ytterligare forskning som finns. Samtalsledare var Karin Åhman, professor i statsrätt vid Stockholms universitet och ledamot i KSLA.

Några exempel på pågående forskningsprojekt:

  • Projektet ”Vem äger naturen” utgår från skillnaden mellan fastighetsrätt och miljörätt.
  • Ett annat forskningsprojekt handlar om utvinning av mineraler.
  • Skogsstyrelsens tillämpning av artskyddet, kopplat till avverkningsanmälan, har undersökts i ett forsk­ningsprojekt.
  • Forskning pågår också om äganderättsbegreppets omfattning och avgränsning, dess objekt och subjekt samt rättighetsregimer.

I samtalen om fortsatta forskningsbehov framkom bland annat att:

  • Äganderättens ställning utifrån olika perspektiv är värd att undersöka djupare.
  • Fastighetsbildningslagens styrning av strukturen inom de areella näringarna är ett intressant område.
  • Större forskningsinsatser behövs inom det spänningsfyllda området näringsfrihet och miljörätt.
  • Tillämpningen av lagar och regler är ett viktigt forskningsområde, som kräver bred kompetens (sociologer, rättssociologer, statsvetare med flera).
  • Sist men inte minst är det viktigt att undersöka påverkan från EU-rätten och internationella konventioner. EU-rätten stärkte tidigare äganderättens ställning i Sverige, men är nu är på väg att få ett motsatt inflytande.