KSLA:s yttrande över betänkandet Friska djur behöver inte antibiotika

KSLA har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet ”Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan” (SOU 2022:43).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning

Betänkandet har som uppdrag att se möjligheter till en effektivisering och utveckling av Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning inom djurhållning globalt. Utredningen är omfattande, djuplodande och mycket välskriven. Ämnesområdet är stort och många aspekter har prövats och vägts in. De internationella aspekterna lyfts upp och analyseras uttömmande både inom EU-familjen och rörande tredje land. Dock beaktar utredningen inte fullt ut den roll och det ansvar som åvilar varje lands CVO; i Sverige har CVO det övergripande och samordnande ansvaret för dessa frågor inom EU, och är likaså formell nationell delegat i WOAH.

Att utifrån utredningens breda perspektiv välja lämpliga satsningar är en ansvarsfylld uppgift som måste bygga på långsiktighet både vad gäller personella resurser och säkra ekonomiska förutsättningar. Staten bör här säkerställa att erforderliga medel ställs till förfogande.

För att nå effektmål i de förslag som väljs, måste effektiva samverkansformer baserade på existerande nationella funktioner vara en förutsättning för ett kostnadseffektivt genomförande.

Det föreslagna One Health-perspektivet är bra, där samverkan med humanmedicin och näringen är viktiga delar, men där även miljöaspekter och möjligheter till ekonomiska påverkansmekanismer är av stor betydelse.

En ansvarsfull användning av antibiotika riktar sig till både europeiskt veterinärväsende och tredje landsförskrivning, men här skulle betänkandet vinna på att ge mer tyngd åt det ansvar som produktionsledet har; inte bara gällande tillverkning och utveckling av aktiva substanser utan även läkemedelsindustrins ansvar för miljöbelastande produktionsförhållanden hos (under)leverantörer, exempelvis i Kina och Indien.

KSLA välkomnar nu en svensk kraftsamling inom ämnesområdet. Akademien har i många år, genom kommittéarbete och seminarier, lyft fram problematiken kring AMR och behovet av ökade satsningar från Sida inom det agrara området, vilken även kan vara en väg för Sverige att konkret verka för utredningen förslag.

Läs hela yttrandet i bifogad fil.

Till utredningen.