KSLA:s inspel till Livsmedelsstrategin 2.0

KSLA har lämnat förslag till Landsbygds-och infrastrukturdepartementet rörande den kommande revideringen av Livsmedelsstrategin. Akademiens synpunkter har avgränsats till att i huvudsak avse förslag som avser jordbruket och produktion av jordbruksvaror.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning

KSLA välkomnar regeringens initiativ att uppdatera livsmedelsstrategin.

KSLA föreslår 25 åtgärder för att stimulera en ökad produktion av livsmedel och för att även andra samhällsmål ska kunna uppnås. Ökad produktivitet är avgörande för att produktionen i jordbruket ska öka. Dessutom behöver jordbruksmarken i hela landet användas.

Jordbruket behöver samhällets stöd både i rollen som producent av livsmedel och för att nå flera andra samhällsmål. Staten måste ta ett ökat ansvar för finansiering av forskning. Detta gäller inte minst för att kunna anpassa jordbruket till ett ändrat klimat och för att utveckla metoder som ger minskat klimatavtryck. Förslaget om ett så kallat jordbruksavdrag bör genomföras.

Andra samhällsmål, såsom biologisk mångfald och ett varierat landskap även i skogsbygder, måste få tillräcklig offentlig finansiering. Sådana samhällsmål måste dessutom vara siffersatta för att det ska bli möjligt att beräkna det offentliga finansieringsansvaret.

Regelbördan har lyfts fram under lång tid. Nu behövs krafttag för att den ska minska. Nyttan med en regel ska självklart tydligt överväga de kostnader som finns för att följa en regel. Annars ska regeln tas bort eller förenklas.

Medelåldern hos jordbrukarna stiger. För att bryta denna utveckling måste attraktiviteten för före-tagande och anställning inom jordbruk och livsmedelsindustri öka. Det är en ödesfråga för det gröna näringslivet och samhället i stort att ägarskiften sker i tid. Nya utbildningskoncept behövs som gynnar bland annat yrkesbyte mitt i livet och ägarskifte.

Att använda jordbruksmark för exploateringsändamål ska i största möjliga omfattning undvikas.

Det är viktigt att säkerställa att importerade livsmedel som upphandlas av offentliga aktörer har producerats på sätt som är rimliga i förhållande till de krav som ställs i Sverige. Transparent information om pris- och marknadsutveckling behöver öka.

Hela inspelet finns i bifogad pdf.