KSLAT nr 12 2004, Kvävehushållning och kväveförluster

Redovisning av ett projekt inom Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning med syftet att utifrån aktuell forskning samt tillgänglig kunskap och erfarenhet göra synteser och se vad som kan tillämpas i praktiken inom kvävehushållning i praktiskt jordbruk


Kväve är livsnödvändigt för växter, djur och människor. Bristande tillgång till praktiskt användbara kvävegödselmedel var länge en begränsande faktor för skördarnas kvantitet och kvalitet. Kvävet i naturen kan också medföra negativa konsekvenser, t.ex. utlakning till sjöar och vattendrag. Kvävets kretslopp är överhuvudtaget en komplicerad fråga. En viktig faktor i kretsloppet är odlingshistorien. Vissa kvävefraktioner kan t.ex. ”lagras” i marken i flera hundra år.

I denna rapport redovisas erfarenheter från ett projekt: ”Kvävehushållning och kväveförluster – förbättringsmöjligheter i praktiskt jordbruk”, som Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning tagit initiativ till. Projektets syfte var att utifrån aktuell forskning samt tillgänglig kunskap och erfarenhet göra synteser och se vad som kan tillämpas i praktiken.