KSLAs inspel Forskningspolitiken

KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik har överlämnats till forskningsminister Matilda Ernkrans.


Den 29 oktober träffade preses Lisa Sennerby Forsse, vice preses Björn Sundell, akademiens sekreterare och vd Eva Pettersson och Forskningsutskottets ordförande Charlotte Bengtsson statsrådet Matilda Ernkrans. I samband med det överlämnade de KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik.

KSLA anser att Sverige måste ha djärv forskning och innovation som bidrar till att utveckla de gröna näringarna, med FN:s Agenda 2030 och stärkt konkurrenskraft som utgångspunkt. Fokus bör ligga på nytänkande, banbrytande forskning, omdanande tillämpningar och ökad samverkan inom forskningsvärlden liksom mellan forskningen och samhället i stort. KSLA:s förslag sammanfattas i följande punkter:

  • Utveckla de existerande nationella forskningsprogrammen som rör de gröna näringarna (klimat, hållbart samhällsbyggande, livsmedel och antibiotikaresistens) samt inrätta ett motsvarande nationellt program om vatten. Detta för att stimulera tvärvetenskap och samverkan mellan skilda aktörer.
  • Stärk den tvärvetenskapliga forskningsanknytningen i de högre utbildningarna för de gröna näringarna för att ge en bredare kompetens som inkluderar de globala hållbarhetsmålen.
  • Ge Formas ökade resurser för att möjliggöra framtagandet av kunskapsöversikter samt evidensbaserade analyser till stöd för beslutsfattande inom de gröna näringarna.
  • Ge de statliga forskningsfinansiärerna i uppdrag att ta fram bättre bedömningskriterier för ökad dialog och rörlighet mellan akademi och övriga samhället.
  • Stärk samverkan mellan forskningsinstitut och universitet och högskolor för att öka forskningens nyttiggörande.
  • Öka stödet för att utveckla och tillämpa ny teknik inom de gröna näringarna.
  • Investera i god kompetensförsörjning inom digitalisering.
  • Ta initiativ i internationella forskningsprocesser för en biobaserad ekonomi och välfärdsutveckling globalt.
  • Uppdatera stödet till KSLA via Formas för att akademien än bättre ska kunna utveckla sin roll som en oberoende arena för dialog, samverkan och idéutbyte och genom detta bidra till de gröna näringarnas omställning.

Till inspelet i tryckt form →