KSLA Remissvar Avsättning vildsvinskött Dnr 2018-02334

KSLA har fått möjlighet att yttra sig över Livsmedelsverkets redovisning av regeringsuppdraget "Analys av möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av svenskt vildsvinskött" (Dnr  2018/02334).


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har fått möjlighet att yttra sig över Livsmedelsverkets (SLV) redovisning av regeringsuppdraget Analys av möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av svenskt vildsvinskött (Dnr  2018/02334).

Sammanfattning av KSLA:s synpunkter

KSLA ställer sig frågande till förslaget att etablera 852-anläggningar* och anser att Livsmedelsverket tillsammans med branschen och involverade organisationer ser över arbetet och stödet till vilthanteringsanläggningarna så att flera sådana kan etableras runt om i landet samt att samordningsmöten mellan markägare och jägare i definierade viltvårdsområden ska främjas så att lokala förvaltningsplaner där olika intressen balanseras kan arbetas fram gemensamt och i samsyn.

Att sälja vildsvin är från en livsmedelssäkerhetssynpunkt inte bara en fråga om trikiner, utan även om bakterier som vildsvinen kan bära, om skottskador från jakten som ofta är annorlunda än från jakt på annat klövvilt, om galtlukt och surnade slaktkroppar. För bibehållen konsumenttrygghet i dessa frågor anser KSLA att en veterinär ska utföra kvalitetskontrollen.

*) En föreslagen ny kategori av anläggningar som kan hantera vilt, inkl vildsvin och andra trikinbärande djur avsedda för livsmedelskedjan. Ingen köttbesiktning sker där. Ansvaret för livsmedelssäkerheten ligger hos den livsmedelsföretagare som är registrerad för verksamheten. Anläggningarna ska uppfylla kraven i EU-förordning (EG) 852/2004.

Läs hela yttrandet uppe till höger.

Till SLV:s sammanfattande kortversion av rapporten →

Foto: Richard Bartz [CC BY-SA 2.5]