2020-01-17 Remissvar EUs dir otillborliga handelsmet

KSLA yttrat sig över Näringsdepartementets promemoria "Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan".


KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Näringsdepartementets promemoria Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (Ds 2019:19).

Sammanfattning

KSLA tillstyrker utredningsförslaget. Akademien menar att EU-direktivet och den föreslagna tillämpningen i promemorian kommer att främja utvecklingen i den svenska livsmedelskedjan. Detta genom att styrkeförhållandena mellan olika led i kedjan utjämnas. Förslaget i promemorian ligger därför väl i linje med riksdagens beslut om en nationell livsmedelsstrategi där det övergripande målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

Hela remissvaret finns att hämta uppe till höger.

Foto: Tom Glod/Pixabay.