KSLA Forskningspolitiskt inspel 2019

KSLA har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på regeringens forskningspolitik (U2019/02263/UH). De redovisas i denna skrift.


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens synpunkter på regeringens forskningspolitik inför kommande propositioner

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

I akademiens uppdrag ingår bland annat att avge yttranden beträffande utredningsförslag. KSLA har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på regeringens forskningspolitik (U2019/02263/UH) och de redovisas i denna skrift.

Till inspelet i original så som det ursprungligen levererades till regeringen →