KSLA:s svar rörande EU Forest Strategy Roadmap

KSLA har lämnat synpunkter på EU-kommissionens Road Map, en del i revisionen av EU:s skogsstrategi.


KSLA har lämnat följande synpunkter på EU-kommissionens Road Map:

Skogen, skogsbruket och skogens värdekedjor kan på många områden bidra till European Green Deal och ambitionerna att transformera den europeiska ekonomin till en hållbar framtid. Den ökade vikt som skogsfrågorna därmed får kräver en koherent strategi. Den måste sömlöst kopplas till arbetet för att nå mål om klimat, energi, biodiversitet, ekonomisk utveckling, etc.

Strategin behöver beakta medlemsstaternas subsidiaritet i skogsfrågor, tillvarata drivkrafterna hos skogsägare, skogsindustrin och andra intressenter, bidra till europeisk konkurrenskraft, välståndsutveckling och ett hållbart brukande samt till EU:s bidrag till internationella mål. Då skogsstrategin ska ge vägledning för brukande av skogar med de stora skillnader gällande ekosystem och skogsbruksmetoder som finns inom EU, behöver motsvarande mångfald även karakterisera lösningarna. Den ska bland annat fungera för olika ägarkategorier, beakta och balansera de många funktioner som dessa skogar har och stimulera samverkan mellan olika intressenter.

FN:s globala mål för hållbar utveckling, som är integrerade och odelbara, utgör ett lämpligt ramverk för strategin. KSLA menar att alla dimensioner av hållbar utveckling är lika viktiga, även sociala aspekter som rekreation, sedvanerätter samt samernas rättigheter. Den nya strategin behöver ha helhetssyn och utgå från en bred kontext som Agenda 2030. Flertalet av de 17 målen har kopplingar till skogen, dess ekosystemtjänster och dess produkter. Det är av yttersta vikt att EU:s skogsstrategi stödjer och säkerställer medlemsstaternas implementering och uppföljning av dessa mål.

Med utgångspunkt i Agenda 2030 bör strategin främja och samordna insatser för ett hållbart skogsbruk där värdeskapande, ekonomisk bärkraft, sysselsättning, samnyttjande, landsbygdsutveckling, medborgarnas välbefinnande samt biologisk mångfald och klimatnyttor är i fokus. Eftersom skogen levererar många tjänster och virket från ett träd kan användas för många olika produkter behövs ett enhetligt system för att säkerställa och demonstrera hållbarhet. Statistikrapportering från medlemsstaterna behöver också vara enhetlig för att medge en meningsfull uppföljning på EU-nivå.

Det finns en oro för utvecklingen av den biologisk mångfalden inom unionen, även inom skogen. KSLA delar denna oro och vill framhålla att hela landskapet måste beaktas. Strikt skydd och utvecklade skogsskötselmetoder är kompletterande åtgärder. En mångfald av åtgärder behövs, som utgår från och tar hänsyn till de naturgivna förutsättningarna inom olika delar av unionen. Detta är ett angeläget kunskapsområde för att målen om bevarande av biologisk mångfald ska kunna nås på ett resurseffektivt sätt.

Skogen kan bidra till att EU når klimatneutralitet 2050. Det krävs en helhetssyn på hur skogstillväxt, substitution av fossila produkter och växthusgasintensiva processer samt lager i av kol i skog, mark och produkter bäst samverkar för att optimera denna nytta.

Hållbar utveckling är ett begrepp i ständig förändring. KSLA framhåller att den nya skogsstrategin bör vila på en solid vetenskaplig grund. Det är väsentligt att en kommande strategi tar fasta på och bidrar till att utveckla denna kunskapsbas. Till de akademiska frågorna hör också stimulans av forskning och innovation. Strategin bör främja en resurseffektiv användning av skogsråvara för vidareutvecklade och nya produkter. EU:s skogsstrategi måste samordnas med strategier för innovation respektive bioekonomi.

Hanteringen av skogsfrågorna inom EU är fragmenterad. Med den ökade betydelse som skog, skogsbruk och skogens värdekedjor får är en väsentlig fråga kapacitetsuppbyggnad. Denna kapacitetsuppbyggnad bör koordineras, till exempel av den stående skogskommittén vid DG Agri.

Till svaret på EU-kommissionens feedback-sida.

Se även KSLA:s skrift Forests and Forestry in Sweden.