Yttrande över rapporten Research quality evaluation in Sweden – FOKUS

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rapporten Research quality evaluation in Sweden – FOKUS, Dnr U2014/07505/F.


Mer information

Sammanfattning

KSLA anser att den modell för omfördelning av del av basanslagen som Vetenskapsrådet (VR) föreslår inte bör genomföras. Förslaget, som innebär att omfattande resurser ska läggas på utvärdering av forskning och forskarutbildning (FoF) som grund för en omfördelning av anslag, har betydande brister och risker. KSLA upplever inte förslaget som tillräckligt kostnadseffektivt utifrån vad man förväntas få ut. Det blir en stor organisation där resurser läggs på omfattande paneler och administration. Konsekvensanalys och argumentation är inte övertygande.

Övergripande

FOKUS är en ambitiös utredning som är tillsatt av den förra regeringen. I direktiven efterfrågades ett system som beaktade kvalitet i fler dimensioner än bara bibliometri och som byggde på kollegial utvärdering. VR bör ha en eloge för det ambitiösa arbete som lagts ned på att utreda och förankra dessa intentioner.

Kollegial värdering av kvalitet inom FoF är viktig för forskningens utveckling, men den form som föreslås är till betydande del beroende av panelernas specifika sammansättning och därmed inte fri från tolkningar. En användning av utvärderingar som underlag för omfördelning av basresurser har betydande risker – förutom att det flyttar resurser från forskning till administration och byråkrati. KSLA är därför mycket tveksam till en närmast ”mekanisk” omfördelning av resurser baserad på utslaget från bedömningspaneler av den form som föreslås.

Nyttan av en utvärderingsapparat, som engagerar 900 externa utvärderare förutom alla universitet och högskolor och en central byråkrati, bör noga övervägas innan förslaget genomförs. Tänkbara nyttor skulle kunna vara:

  • Om utvärderingar av detta slag kan användas som stöd för att höja andelen fasta fakultetsmedel.
  • Om en större reform av de svenska lärosätenas organisation vore nära förestående.

En utvärdering av detta slag är mest lämpad att genomföras en eller högst två gånger. Men redan från början bör man vara tydlig med att framtida utvärderingar, om de alls kommer, kan komma att ske med andra kriterier. Utredningens förslag är således ett uttryck för en övertro på nyttan av utvärderingar som underlag för politiska överväganden om tilldelning av basresurser för FoF till universitet och högskolor.

En viktigare uppgift än det föreslagna utvärderingssystemet vore en översyn av vilka områden som täcks, och vilka som borde täckas bättre, av det svenska forskningssystemet. KSLA har i sitt inspel till den forskningspolitiska propositionen pekat på områden som borde förstärkas med avseende på det lantbruksvetenskapliga forskningsområdet. KSLA anser att för de areella näringarna är nyttan av det föreslagna systemet mycket begränsad.