Yttrande över Energimyndighetens Biogasstrategi och två biogasrapporter från Energimarknadsinspektionen

KSLA har yttrat sig över Energimyndighetens Biogasstrategi ER 2012:23 samt Energimarknadsinspektionens rapporter ”Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion” (EI R 2 010:17) och ”Ökad andel biogas på en utvecklad gasmarknad” (ER R 2 009:19).


Mer information

Sammanfattningsvis anser KSLA

  • att produktionen av rötad biogas från i första hand gödsel, andra restprodukter från jordbruket samt sorterat biologiskt avfall från livsmedelsindustrier, handel och hushåll kan och bör mångdubblas
  • att Energimyndighetens förslag om ett metanreduceringsstöd för gödselbaserad biogas bör genomföras
  • att metanreduceringsstödet för en viss anläggning ska gälla under minst 15 år
  • att Energimyndighetens förslag att tilläggsersättningen för vall till foder också ska gälla vid biogasanvändning
  • att Landsbygdsprogrammets investeringsstöd för biogasanläggningar ska vara minst 40 % och att takbeloppet ska slopas
  • att termisk förgasning ska få ökade FUD-resurser
  • att målet för förnybara drivmedel inom transportsektorn för 2020 bör höjas till minst 20 %
  • att Energimarknadsinspektionens förslag att propanspetsning av biogasen åläggs nätägaren ska avvisas
  • att EI:s förslag att Svenska Kraftnät ska ta ansvar för en gasinfrastruktur ska avvisas
  • att högre skatt på naturgas skulle gynna biogasens utveckling