Remiss Underlagsrapporter – Sveriges första nationella skogsprogram

KSLA har lämnat synpunkter på Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram (Näringsdepartementet N2015-2214-sk).


Mer information

Näringsdepartementet har remitterat underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram.

KSLA välkomnar initiativet att arbeta fram ett Nationellt Skogsprogram (NSP) för Sverige. Visionen ”Skogen – det gröna guldet – skall bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi” tydliggör att möjligheterna inom skogen måste kopplas samman med andra politikområden och strategiska satsningar för att förverkligas. Visionen manar till kraftfulla satsningar för att minska vårt beroende av linjära fossilbaserade flöden av material och energi genom att ersätta dessa med cirkulära biobaserade flöden. Vi ser i förlängningen av arbetet med NSP även ett brett bioekonomiskt samverkansprogram med en ”Bioekonomiberedning” nära riksdagen som motor. Ett sådant program skulle ge substans åt ambitionen att NSP skall stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden.

Ett samhällskontrakt för en växande bioekonomi betyder en näringspolitik för stärkt konkurrenskraft, förstärkt innovationskraft, stimulans av urbant träbyggande och en gemensam kommunikationsplattform. Genomförandet förutsätter ett stort mått av vilja och en beredskap till reella insatser från både politik och näringsliv.

/…/

Vi avstyrker att:

  • Kartlägga skogens alla värden i en övergripande planeringsprocess.
  • Skapa nya plattformar för dialog om ekosystemtjänster (EST) på lokal, regional och nationell nivå.
  • Etablera nya strukturer för värdering, avvägningar, strategier mm för EST
  • Genomföra en ny skogspolitisk utredning under rubriken ”Styrning mot den svenska modellen”

Mångbruket bör i stället utvecklas gemensamt med näringen längs två framkomliga linjer:

  • En bred satsning görs för att sprida kunskap bland skogsägarna om hur man ökar värdet av skogens olika ekosystemtjänster.
  • Nya former för avtal, som på ett effektivt sätt kan reglera olika aktörers utnyttjande av skogsmark, bör tas fram. Genom att stimulera mångbruket via avtal ges en möjlighet till rättssäkra och effektiva avvägningar mellan intressen.

Vi saknar i rapporterna en tydlig strategisk rekommendation för att minska riskerna för att skadliga invasiva arter får fäste i Norden och bevaka riskerna för pandemier som skulle kunna slå mot våra skogar. Detta hanteras idag på ett otillfredsställande sätt av svenska myndigheter. Farorna underskattas, och det krävs redan idag betydligt mer av preventiva åtgärder.

Hela yttrandet finns i bifogad pdf.