Remiss Trygg med vad du äter

KSLA har yttrat sig om betänkandet SOU 2009:8, ”Trygg med vad du äter”, dnr Jo2009/437.


Mer information

Akademien har valt att kommentera utredningen kapitel för kapitel utan att ta ställning till utredningens huvudförslag om den framtida myndighetsstrukturen.

Dessa kapitel kommenteras:

 • Kapitel 2, Nuvarande myndighetsstruktur
 • Kapitel 3, Tre nya myndigheter
 • Kapitel 4, Livsmedelssäkerhetsmyndigheten
 • Kapitel 5, Sammanhållet normeringsansvar
 • Kapitel 6, Sammanhållet kontrollansvar
 • Kapitel 7, Utvecklad laboratorieverksamhet
 • Kapitel 8, Forskning med hög relevans
 • Kapitel 9, Effektivare krisberedskap och smittskydd
 • Kapitel 10, Vetenskapligt råd för riskvärdering
 • Kapitel 11, 12, 13, Myndigheten för havsresurser och fiske
 • Kapitel 14, 15, Från jordbruk till landsbygdsutveckling
 • Kapitel 16, Tydligare roller inom det veterinära området