Orchideen als Aphrodisiaca


Mer information

Början av introduktionen

Einleitung

Alle Zeiten und Völker haben Aphrodisiaca gekannt: Kräuter, Gegenstände, Getränke, organische Substanzen, die teils den Geschlechtstrieb anregen, teils die Konzeption sicherstellen bzw. Liebe zu einer bestimmten Person erwecken sollten. Die Wirkung wurde der anreizenden oder magischen Kraft der Drogen zugeschrieben, wobei die Signaturenlehre den Gebrauch animalischer Genitalien, von Haaren, Blut, Sperma etc. bedingte. Das Ausschlagen der Bäume und die ersten Frühlingsblumen wurden stets mit Verwunderung und Ehrfurcht betrachtet. In den neu belaubten Zweigen und Gewächsen sah man allmählich Fruchtbarkeitssymbole und den Ausdruck der unbändigen Potenz der Natur, deren mystische und magische Wirkung auf die Zeugungskraft man auch auf die Haustiere und Menschen bezog.

 

Orkidéer som afrodisiakum

Introduktion

Alla tider och människor har känt afrodisiakum: örter, föremål, drycker, organiska ämnen som delvis stimulerar den sexuella driften, delvis säkerställer befruktning eller väcker kärlek till en viss person. Effekten tillskrevs läkemedlets stimulerande eller magiska kraft, som man ansåg komma genom den användning av djurs könsorgan, hår, blod, spermier etc. som betingades av huvudlärorna. Beskärning av träd och de första vårblommorna betraktades alltid med förundran och vördnad. I de nya löv och blad som grenar och växter utvecklade såg man så småningom symboler för fertilitet och ett uttryck för naturens oåterkalleliga kraft, vars mystiska och magiska effekt på fortplantningskraften också kom husdjur och människor till godo.