KSLA Koncentrerar: Jordbruk och biologisk mångfald

Utarmningen av den biologiska mångfalden är ett lika stort hot mot vår framtid som klimatförändringarna (IPBES 2019). Ändå har naturkrisen inte fått samma uppmärksamhet som klimatkrisen, inte förrän FN:s biodiversitetskonferens COP15 genomfördes i Kanada i december 2022.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Då fick biologisk mångfald äntligen ”sitt eget Parisavtal”, ”Global biodiversity framework” (GBF). Naturkrisen är nära sammanknuten med klimatkrisen och på konferensen underströk man att det inte finns något stabilt klimat eller någon hållbar utveckling utan biologisk mångfald. Det har därför avgörande betydelse att man verkligen följer upp konventionen, stoppar förlusten av biologisk mångfald och vänder den negativa utvecklingen. Det kommer att kräva insatser inom de flesta verksamheter, och jord- och skogsbruk kan spela en viktig roll.

Rubriker i denna rapport:

  • Jordbruket är viktigt för de biologiska mångfalden
  • Slåtter- och naturbetesmarkerna är viktiga för den biologiska mångfalden och ger oss många ekosystemtjänster
  • De värdefulla slåtter- och naturbetesmarkerna måste skötas på rätt sätt
  • Gräsmarkernas biologiska mångfald måste bevaras också i de intensivt odlade landskapen
  • Dagens förvaltning måste förbättras

Arbetsgruppen Klimat och Jordbruk arbetar med att förmedla jordbrukets roll och möjligheter för en hållbar och produktiv livsmedelsproduktion med minsta möjliga klimatpåverkan och bibehållen biodiversitet.