KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Kommittén för Östersjöfrågor (jan 2020–jun 2023) hade som övergripande mål att belysa utmaningar och möjligheter för vitalisering och förnyelse av Östersjöns kustbygder. Fokus var ett rikt näringsliv grundat på hållbart brukande av kustens naturresurser på land och i vatten. Här har kommittén sammanfattat sitt arbete i en KSLA Koncentrerar.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Kommitténs arbete har fokuserat på livsmedelsproduktionen i kustbygderna, jordbruk och fiske. En hållbar utvecklig av dessa näringar förutsätter att kvalitativa förbättringar och kvantitativa ökningar av produktionen inte ökar miljöbelastningen. Östersjön är påtagligt påverkad av mänskliga aktiviteter. Utsläpp av näringsämnen från åkermark bidrar till eutrofieringen, vilket sannolikt ökat produktionen av fisk men samtidigt påverkat fiskfaunans artsammansättning.

Intensivt fiske har minskat många bestånd så mycket att deras produktion, och därmed fångster, har minskat. Samtidigt har det ekonomiska värdet av många fiskarter reducerats påtagligt genom att deras innehåll av miljögifter lett till minskad efterfrågan och konsumtion. Detta har i sin tur gjort att många fiskarter till övervägande del används som billig råvara vid produktion av fiskmjöl/-olja, i stället för att säljas betydligt dyrare som livsmedel för humankonsumtion. De seminarier m.m. som kommittén anordnat har kretsat kring ovanstående frågeställningar.

Frågeställningarna i slutet utvecklas för ledamöter (inloggning krävs).