Regler om användning av främmande trädslag

KSLA har svarat på Jordbruksdepartementets remiss rörande Skogsstyrelsens förslag ”Regler om användning av främmande trädslag” (Jo2010/3670/LB).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattande bedömningar och förslag

KSLA är sammanfattningsvis positiv till merparten av de föreslagna regelförändringarna. Det är positivt att regelverket förenklas och att sakläget tydliggörs med definitioner och listor på inhemska trädslag.

Vi anser att de föreslagna regelförändringarna kommer att ge skogsbruket möjligheter att öka biomassaproduktionen och på det viset bättre kunna motverka den diskuterade klimatförändringen. Regelförslagen ger också bättre möjligheter för skogsbruket att anpassa skogsproduktionen till ett varmare klimat.

Vi anser att regelförändringarna, med de undantag och förslag till ändringar som vi föreslår ovan, bör genomföras så snart detta är möjligt.

Jordbruksdepartementets remiss grundar sig på idén om att på oförändrade arealer öka biomassaproduktionen genom att odla främmande trädslag.
Akademien ställer sig sammanfattningsvis positiv till merparten av de föreslagna regelförändringarna, som kommer att ge skogsbruket möjligheter att öka biomassaproduktionen på ett sätt som bättre kommer att kunna motverka klimatförändring.

Hela yttrandet finns som bifogad pdf-fil.