KSLA:s yttrande över rapporten ”Nulägesanalys av enskilda vägar med inriktning på skogsbrukets transporter”


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information

Sammanfattning

Sveriges skogsbilvägar är av stor betydelse för samhället i stort och i synnerhet för skogsnäringen. De senaste 30 åren har allt mindre fokus riktats mot denna del av infrastrukturen. Denna rapport är därför mycket angelägen och ger med sin nulägesanalys en värdefull bild av tillståndet för det lågtrafikerade vägnätet i Sverige.

Rapporten täcker väl in de aspekter som kan anses viktiga och påtalar också där att mer underlag krävs för en heltäckande bild ska erhållas. Akademien framhåller ett antal områden av särskild vikt.

 

Läs hela yttrandet i bifogad fil.