Det sydsvenska landskapet och Idéer för framtidens skogslandskap – KSLAT nr 1-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Det sydsvenska landskapet – framtidsvisioner och framtidssatsningar

Seminarium den 16 oktober 2001 i Alnarp

samt

Idéer för framtidens skogslandskap

Seminarium den 14 februari 2002 i Umeå

Vid seminariet ”Det sydsvenska landskapet – framtidsvisioner och framtidssatsningar” behandlades landskapets dramatiska förändringar, den allt starkare urbana kulturen, de förvaltande organisationerna och framtiden.
Vid seminariet ”Idéer för framtidens skogslandskap” var framtidens skogar och den utveckling som pågått tills idag, inte minst konflikter i markanvändningen och möjligheter till samnyttjande, i fokus.