Växtnäring i inlandsvatten – KSLAT nr 2-1999


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Problemet med överskott av näring blev akut på 1970-talet och kanske tidigare i Ringsjön. Man utredde och vidtog åtgärder. Detta finns presenterat i en rapport som heter ”Ringsjöns restaurering 1980-1990”. Där framgår bl.a. när det gäller näringskällorna att ”det är avlopp från tätorter, glesbebyggelsens avloppsutsläpp, avlopp från industrier, jordbrukets anläggningar, läckage från jordbruks- och skogsmark, nedfall från atmosfären, utflöden  från bottensedimenten i sjön och tillflöden från grundvatten till sjön”. Ringsjön är inte ensam om att ha haft problem. Problemet är stort, näringskällorna är många och olika. Det är  komplicerade samband.

Problemen är inte lösta, mycket återstår att göra. Seminariet  den 10 mars 1998 (Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning), som redovisas i föreliggande rapport, hoppas vi bidrar till att driva utvecklingen i rätt riktning.