Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning – KSLAT nr 2-2015


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sverige har trots relativt sett små skogstillgångar länge varit en ledande skogsnation – tack vare de människor sektorn har lockat till sig.

Men i ljuset av bl a ett minskat intresse för naturvetenskapliga utbildningar i allmänhet och skogliga utbildningar i synnerhet finns risk för att sektorns internationella konkurrensförmåga hotas. Därför tillsatte KSLA:s Skogsavdelning en kommitté för kunskaps- och kompetensförsörjning för perioden 2013–2015. Kommittén fokuserade sitt arbete på framtida behov av högre utbildning och åtgärder som kan bredda rekryteringsbasen, förslag som gör den akademiska utbildningen mer relevant och förbättrar
dess kvalitet, kompetenshöjande samverkansformer mellan akademin och skogsnäringen, samt insatser för skogsbrukets framtoning och attraktivitet.

Denna skrift sammanfattar arbetet och kommitténs slutsatser. Skriften presenteras vid ett seminarium den 5 februari 2016: ”Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning”.

Du som hämtar och sparar pdf:n: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.