Den goda jorden – en förstörbar tillgång – KSLAT nr 2-2005


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Allt brukande av jorden, vare sig det sker genom bebyggelse, odlande, betande eller skogsbrukande påverkar den omgivande miljön. Påverkan kan vara positiv – ökad biologisk mångfald, förbättra näringstillstånd i om- givande vatten och landskapets skönhet. Påverkan kan också vara negativ – minskad biologisk mångfald, övergödning, förgiftning och uttömning av omgivande eller på annat sätt tillgängligt vatten, bortodling och för- saltning.

I en nära framtid kommer behovet av produktion från det soldrivna systemet åkerbruk att behöva ökas. Med hänsyn till å ena sidan en ökande världsbefolknings krav på mer och bättre kost och å andra sidan behovet av att använda åkerbruket för produktion av andra resurser än mat – till exempel energi, olika för industriellt ändamål avsedda produkter, rekreation osv. – kan en akut brist på odlingsmark uppstå. Det finns utomordentligt goda skäl att fundera över hur vi egentligen ser på jordbruksjord, en ändlig resurs.