Socker i global handel, jordbruk och folkhälsa – KSLAT nr 11-2006


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Socker är föremål för debatt inom flera olika läger: Inom folkhälsan vill man skylla en del av överviktsproblematiken på en oönskat hög sockerkonsumtion. För många är det lätt att äta för mycket av sockerrika produkter utan att kompensera ett ökat energiintag med en motsvarande ökning av energiförbrukningen. Inom helt andra kretsar vill man se en ökad global frihandel med socker, vilket skulle gagna många producenter i tredje världen och leda till sjunkande priser men sannolikt då också till en ökad sockerkonsumtion.

Sockerbetsodlingen är betydelsefull för många jordbrukare i sydligaste Sverige och där ser man med oro på både konsekvenserna av sjunkande världshandelspriser och olika folkhälsopolitiska åtgärder riktade mot sockerkonsumtionen. Livsmedelsindustrin å sin sida har inget emot sjunkande råvarupriser. Vissa branscher känner dock en naturlig osäkerhet vad gäller folkhälsoaspekterna och strävar efter att minska användningen av vanligt socker genom att ersätta det med andra sötningsmedel. För svenskt vidkommande finns också frågan om betorna kan användas till annat än sötningsmedel. Samtliga dessa aspekter av produktion, handel och konsumtion av socker belystes under KSLAs konferens den 30 mars 2006, som hade planerats av KSLAs kommitté för livsmedelskvalitet.