Skogsskötsel för en framtid – KSLAT nr 4-2007


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Skogen producerar varje år med solens hjälp, råvara till miljövänliga, energisnåla och återvinningsbara produkter i form av trävaror, papper, värme och el. Detta är grunden för den stabila svenska skogsbranschen som sysselsätter cirka 100 000
personer och indirekt många fler.

Skogsproduktionen är bra för den svenska ekonomin, för sysselsättningen och för det svenska miljöarbetet. Sverige, liksom andra länder, står inför utmaningen att med bibehållen ekonomisk tillväxt och livskvalitet förse samhället med förnybar energi och andra förnybara produkter i skuggan av minskande oljetillgångar. Förmodligen kan en ökad skogsproduktion bidra med en stor andel av dessa produkter. En ökad skogsproduktion kräver emellertid kraftfulla åtgärder.

Denna rapport genomlyser möjligheterna att i skogsbruket höja virkesproduktionen samt belyser om och hur naturmiljön påverkas av detta.