Kapital för landsbygdsföretagare – KSLAT nr 4-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

– en förstudie

Tillgången på kapital kan vara en begränsande faktor för tillväxt hos många företag. Särskilt problematiskt tycks det vara för företag verksamma på landsbygden och kanske allra svårast för de företag som finns i norra Sverige. I denna förstudie ges en inledande beskrivning av den problematik som många företagare upplever. Det sker genom en inledande beskrivning av problemställningen och därefter en redovisning av ett antal intervjuer med berörda aktörer. Slutligen lämnar utredaren, agronom Leif Berndtsson, några reflektioner och förslag till fortsatt arbete.

Författare: Leif Berndtsson