Månadens karta 7

Kartan visar på förhållandena år 1887. Statistiken består av djur som dödats av rovdjur och där man fått ersättning.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ersättningarna utgick i stor omfattning till de flesta län. I de norra länen utgick ganska stor ersättning på grund av den stora mängd renar som dödats i området. Beloppet som delades ut år 1887 skulle år 2021 motsvara ca 8,4 miljoner kronor. Det är mer än ersättningen år 2021 för rovdjursskador, men mindre än de bidrag som 2021 betalades ut för förebyggande åtgärder, som att bygga stängsel med mera.