Månadens karta

Månadens karta kommer att presentera ett flertal kartor, med korta texter kopplade till sig, såsom en atlas är konstruerad.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Kartorna publiceras som ett atlasblad i taget i ett pågående atlasverk och fäster uppmärksamhet på de areella näringarnas explicit rumsliga dimension. Kartorna kommer att spegla både moderna och historiska företeelser. Arbetet finansieras av Moritz Fraenckels fond. Fraenckel finansierade för hundra år sedan Sveriges jordbruk vid 1900-talets början: statistiskt kartverk. Fraenckels Atlas från år 1909 är gjord på liknande sätt med korta kommentarer till varje karta.

Kartorna kommer att göras på skilda sätt. Vissa kommer vara framtagna för detta specifika syfte, digitaliserade från originalhandlingar, digitala bearbetningar från tidigare tryckta arbeten eller vara originalhandlingar i sig, såsom kartor som användes inom exempelvis Lantbruksakademien, inom lantmäteriet eller företag. Det är kartor som säger något om en viss nutida eller historisk process. Det kommer vara både översikter om olika företeelser och detaljkartor där man kommer närmare markanvändningen och andra företeelser.