Nystart för Enaforsholmsrutorna – Aktuellt från KSLA nr 4-2023

I början av 1970-talet inleddes en långtidsstudie av vegetationen i Enaforsholmsområdet. Sommaren 2023 startar Fas 2 i det arbetet.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Vid KSLA:s egendom Enaforsholm i västra Jämtland startade akademiledamoten prof. Börje Lövkvist och medarbetare i början av 1970-talet en långtidsstudie av vegetationen i området.

Huvudprojektet var att beskriva två vegetationsprofiler, ”botanisk-fenologiska linjer”, som lades ut och beskrevs, i alpin miljö och i fjällnära skog. Dessa profiler utgör en beskrivning av de arter och växtsamhällen som förekommer i området och visar ungefärligt de olika samhällenas och de översta arternas olika gränser. Vidare lade man ut 25 observationsrutor i anslutning till befintliga stigar till de båda topparna.

Perioden 2011–2017 blev de 25 observationsrutorna på nytt uppsökta, identifierade, avgränsade och markerade med permanenta ”markeringspinnar”. GPS-positionerna noterades också. Alla rutorna återinventerade enligt det ursprungliga schemat.

Det kan dock konstateras att grundmaterialet knappast motsvarar dagens krav på vetenskapligt utförda fältinventeringar. Av denna anledning kommer en nystart – fas II – att ske under juli 2023. Enaforsholmsrutorna är unika. Trots att det genomförs övervakningsprojekt av fjällvegetationen i Sverige finns det enligt vår kännedom inte motsvarande möjlighet att i detalj följa vegetationsförändring under så lång tid tillbaka.