Stad och land: oändliga anspråk och ändliga resurser – Aktuellt från KSLA nr 6-2023

Befolkningen ökar och urbaniseringen leder till konkurrens om marken. Vi ska värna biologisk mångfald och ekosystem – att det är miljömässigt och socialt hållbart på lång sikt. Klimatanpassning, energiförsörjning, matproduktion och naturmångfald behöver prioriteras och samverka i urbaniseringen för en långsiktigt hållbar förvaltning?


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

I Källberga, Nynäshamns kommun, växer ett nytt naturnära bostadsområde fram som fullt utbyggt kommer att rymma 600–700 bostäder, med över 2 000 nya invånare. Visionen för området är naturnära bostäder med människan i fokus, präglat av social och ekologisk hållbarhet i samspel med ett unikt och omväxlande landskap. Utmaningen handlade om att arbeta utifrån kända och tänkta/potentiella intressenter i Källbergas omgivning med sikte på funktionaliteten i framtiden, 25–50 år framåt. Mottagare av caseutmaningens slutsatser och reflektioner på söndagen var markägaren, KSLA:s Mark- och vattenanvändningskommitté, forskningen och inte minst de 12 deltagarna själva. Källbergacaset kommer att dokumenteras och presenteras bl a i Mistraprogrammets vidareutveckling av metoden i den s k ”Recepthandboken”.

Mer om projektet.