Sveriges framtida forskningspolitik – KSLA:s synpunkter

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien lämnade synpunkter på regeringens forskningspolitik den 31 oktober 2023.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

KSLA har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på regeringens forskningspolitik (U2023/01467).

Sverige står inför betydande utmaningar nu och i framtiden. En värld med krig i närområdet, pandemi och allt värre effekter av klimatförändringen visar vårt samhälles sårbarhet vad gäller livsmedelsförsörjning, naturresurser, hälsa och ekonomi. De areella näringarna verkar på en internationell arena och spelar en nyckelroll för att möta dessa utmaningar, där de sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsdimensionerna är oskiljbara.

KSLA:s förslag sammanfattas under fyra rubriker

  1. Helhetsperspektiv och samverkan
  2. Stärk högre utbildning och såväl grund- som mer strategisk och innovationsnära forskning för de
  3. Kunskap som kommer till nytta
  4. Sveriges roll i det internationella forskarsamhället

Till remissvaret.

Till ett sammandrag av inspelet.